Az írásbeli házi feladatokkal szemben támasztott követelmények


Az írásbeli házi feladatokkal szemben támasztott követelmények:

Rögzíteni kell a készítés dátumát, az oldalszámot és a kérdés sorszámát
(Új feladatnak minősül minden ?-lel !-lel végződő mondat)
Le kell írni a feladatot! (Nem lemásolni kell, hanem a meghatározott forrással kapcsolatosan értelmezve, a teendőket újrafogalmazva leírni.)
A válasznak mondat(ok)ból kell állnia
A válasznak tartalmazni kell:
            évszámot
            történelmi-földrajzi helynevet
            személynevet
Ezeket ki kell emelni a szövegben (Új sor, más szín, aláhúzás stb)

például a 109. oldal 11/1-3. feladat
aa
A füzetbe a következők kerülnek (természetesen tartalmilag egyedi megoldásként, azaz nem szó szerint ez):

2010. január 27. 109/11/1-3.
Dionüsziosz Halikarnasszeusz leírása alapján meg kell határoznom Róma társadalmi csoportjait, azok jellemzőit. Meg kell neveznem azokat a görög rétegeket, amelyekkel megfeleltethetők.

Romolus, Róma mondabeli alapítója (Kr.e. 753), két csoportra osztotta a lakosságot. Az első csoportot patríciusoknak nevezték, ők erényesek, gazdagok, előkelő származásúak és gyermekkel rendelkezők. Feladatuk a közügyek irányítása, az áldozatok bemutatása volt. Görög megfelelője az arisztokrácia. A másik csoportot plebejusoknak nevezték, ők nem előkelő származásúak, hitványak és szegények. Feladatuk a földművelés és az iparcikkek előállítása volt. Görög megfelelője a démosz.


A házi feladatot a füzetbe kell beleírni! A mulasztások miatti lemaradás pótlása a házi feladat pótlását is jelenti. Amennyiben az E-napló „Haladási napló” részben a mulasztott óra tananyagánál megjelenik a házi feladat megadása (pl.: HF: 109/11/1-3), akkor a pótlásnak a mulasztást követő első órára meg kell történnie. A házi feladat hiánya, formailag nem megfelelő elkészítettsége elégtelent jelent; a megléte, formailag kifogástalan volta még nem biztos, hogy elégséges.

Budapest, 2010. november 24..
                                                                                                                      Hunyadi Márton